Политика на закупуване

Beschaffungspolitik

Пазарният успех на нашите продукти е пряко свързан с тяхното качество и е директно обвързан с нашата цел да отговорим на растящите изисквания за качество на нашите потребители. Под знака на увеличаващата се конкуренция на националния и международните пазари качеството се превърна в изключително важен фактор.

В контекста на нашата политика на закупуване и в съответствие с мотото на нашата компания "Immer besser" (По-добри завинаги) ние проявяваме интерес да работим съвместно с доставчици, които споделят нашата философия за качеството и които се интересуват от делово сътрудничество с компания за битови уреди, която оперира по целия свят.

Ние считаме, че носим специална отговорност не само към нашите служители и клиенти, но също и към нашите доставчици и към обществото. Взаимоотношенията с нашите доставчици трябва да бъдат ориентирани към клиента и неговото обслужване и трябва да са надеждни и постоянни по своето естество.

Предпоставките са: установена система за качеството в съответствие с DIN ISO 9000 и следващите, провеждане на отговорна към околната среда политика в съответствие с EN ISO 14001, точно и гъвкаво изпълнение на нашите изисквания, както и желание за иновации и сътрудничество при разработване на технически решения.

Като социално отговорна, етична и устойчива компания Miele следва холистичен подход при работата със своите доставчици и се придържа към международния стандарт за социална отговорност 8000 (http://www.sa-intl.org) и очаква нейните доставчици да правят същото. Стандартът се базира на разнообразни съществуващи международни човешки права, включително всички основни споразумения на Международната организация по труда (МОТ), Всеобщата декларация за правата на човека и Конвенцията за правата на детето на Обединените нации.