Общи условия

Общи условия

Условията за ползване на нашия електронен каталог/магазин трябва да бъдат прочетени внимателно.
Ако искате да пазарувате от тук, това означава, че сте съгласни с условията, описани по-долу. 

 

Миле България ЕООД 

ЕИК 203931454

София, ул. Бяла Черква 24 
 

Общи условия за ползване на електронния каталог/магазин MIELE

Това е уеб базиран електронен сайт - каталог/магазин собственост на MIELE. Същият осигурява информация за закупуване на стоки по виртуален начин. MIELE поддържа информацията в сайта по собствено усмотрение или в случай, че са станали задължителни по силата на влязъл в сила нормативен акт. MIELE има правото по всяко време да променя съдържанието и начина на достъп до информацията в него, като тези промени влизат в сила незабавно и са задължителни за всички Клиенти.

Във всеки един случай на промяна на общите условия MIELE ще информира за това Клиентите си чрез публикуването на промените в сайта. В този смисъл Клиентите имат задължение да правят справка за евентуални промени на всички условия публикувани в сайта.

MIELE не носи отговорност спрямо потребителите на системата, както и по отношение на трети лица, в случай, че потребител или друго лице публикува в сайта неправомерно придобита или неразрешена за разпространение информация, както и в случай, когато има злоупотреба, копиране или друг вид неправомерно ползване на чужда търговска марка, запазен знак за произход, както каквото и да информация, картина, звук, образ и др.п., които накърняват имуществени или неимуществени права на трети лица. MIELE не носи отговорност за изложената информация или последиците от ползването на други уебсайтове, до които осигурява връзка. MIELE има правои да прекрати използването му от лица, извършващи некоректни действия и такива, противоречащи на законите в страната на ползването.

При всяко използване на сайта за извършване на електронна търговия от Клиентите се приема, че същите са се запознали внимателно с всички условия за използването му и са се съгласили да ги спазват безусловно.

MIELE полага постоянни усилия, за да поддържа точността на информацията, представена в сайта. Въпреки това, като се има предвид възможните технически грешки или пропуски в тази информация, MIELE уточнява, че описанията на продуктите (снимки, характеристики и др.) имат само илюстративен и насочващ характер, като съответно доставените продукти могат да се различават както по вид, така и по характеристики, като задължение на Клиентите е при получаване на стоките да проверят дали съответстват по характеристики с придружаващите ги документи, спецификации. В случай, че не уведомят MIELE незабавно след доставката на стоките, се приема, че те съответстват с описанието в сайта по характеристики, цени и др.

Характеристиките или цените на продуктите, описани в сайта, могат да бъдат променяни от MIELE по всяко време. Поради технически причини е възможно в тях да се съдържат грешки, за които MIELE предварително се извинява се на своите Клиенти, като се старае да ги отстранява.

Възможно е, информацията, описанията, характеристиките на продуктите, цените могат да бъдат понякога непълни, за което MIELE предварително се извинява  на своите Клиенти.

 Приложимо право при спорове

Приложимо е Българското законодателство. Евентуалните спорове, възникнали между MIELE и Kлиенти, ще се разрешат в дух на добра воля или ако това е невъзможно, споровете ще бъдат решавани пред компетентните български съдилища в съответствие с българското законодателство, освен ако страните не са уговорили друго.

ПРОДАЖБА НА СТОКИ НА ПОТРЕБИТЕЛИ

Раздел II.

Съответствие на стоките

Чл. 26. (1) Продавачът е длъжен да предостави на потребителя стоки, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията относно липсата на съответствие, дължащо се на неправилно монтиране или инсталиране на стоките, доколкото са приложими.

(2) Разпоредбата на чл. 30 относно правата на трети страни върху стоките, в т.ч. правата на интелектуална собственост, не възпрепятстват правата на потребителите по чл. 33 относно средствата за правна защита на потребителите при липса на съответствие, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 27. За да съответстват на договора за продажба, стоките, когато е приложимо, трябва да отговарят на следните индивидуални изисквания:

1. да съответстват на описанието, вида, количеството и качеството и да притежават функционалност, съвместимост, оперативна съвместимост и други характеристики, предвидени в договора;

2. да са годни за конкретната цел, търсена от потребителя, за която потребителят е уведомил продавача най-късно в момента на сключване на договора за продажба и по отношение на която търговецът се е съгласил;

3. да се доставят с всички принадлежности и всички указания, включително указанията за инсталиране и монтаж, предвидени в договора за продажба, и

4. да се актуализират съгласно предвиденото в договора за продажба.

 

Чл. 28. (1) В допълнение към индивидуалните изисквания по чл. 27 стоките трябва да отговарят и на следните обективни изисквания за съответствие:

1. да са годни за целите, за които обичайно се използват стоки от същия вид, като се вземат предвид, когато е приложимо, действащите разпоредби на правото на Европейския съюз и на националното право, както и на съществуващите технически стандарти, или при липсата на такива стандарти - на приложимите за съответния сектор правила за добри практики;

2. да притежават качествата на мострата или модела, която продавачът е предоставил на разположение на потребителя преди сключването на договора, и да отговарят на описанието на тази мостра или модел, когато е приложимо;

3. да са доставени със съответните принадлежности, включително опаковката и указанията за инсталиране или други указания, които потребителят може разумно да очаква да получи, когато е приложимо, и

4. да са в количество и да притежават качествата и другите характеристики, включително по отношение на трайност, функционалност, съвместимост и безопасност, които са обичайни за стоки от същия вид и които потребителят може разумно да очаква предвид естеството на стоките и като се вземат предвид всички публични изявления, направени от продавача или от други лица на предходен етап от веригата от сделки или направени от името на продавача или от името на тези лица, включително производителя, съдържащи се например в рекламата или в етикета.

(2) Продавачът не е обвързан с публичните изявления, посочени в ал. 1, т. 4, ако докаже, че:

1. не е знаел и не е можело разумно да се очаква да знае за съответното публично изявление;

2. към момента на сключване на договора публичното изявление е било коригирано по същия начин, по който е било направено, или по подобен начин, или

3. решението за купуване на стоките не е можело да бъде повлияно от публичното изявление.

(3) За стоките, съдържащи цифрови елементи, продавачът предприема необходимите действия за информиране и предоставяне на потребителя на актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване съответствието на тези стоки в рамките на периода от време:

1. през който потребителят може разумно да очаква, като се вземат предвид видът и целта, за която са предназначени стоките и цифровите елементи, и като се имат предвид обстоятелствата и естеството на договора, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, или

2. посочен в чл. 31, ал. 3 и 4, в зависимост от случая, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време.

(4) Когато потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца съгласно ал. 3, продавачът не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталиране на съответната актуализация, при условие че:

1. продавачът е уведомил потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и

2. липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени на потребителя.

(5) Счита се, че няма липса на съответствие по смисъла на ал. 1 и 3, ако в момента на сключване на договора за продажба потребителят е бил изрично уведомен, че определена характеристика на стоките се отклонява от обективните изисквания за съответствие по ал. 1 и 3 и с изрично и отделно изявление е приел това отклонение при сключване на договора за продажба.

 

Чл. 29. Всяко несъответствие, произтичащо от неправилното инсталиране на стоките, се счита за несъответствие на стоките, когато:

1. инсталирането съставлява неразделна част от договора за продажба и е извършено от продавача или от лице, за чиито действия продавачът отговаря, или

2. инсталирането на стоките е трябвало да бъде извършено от потребителя и е извършено от него, а неправилното инсталиране се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от продавача, или в случаите на стоки, съдържащи цифрови елементи, предоставени от продавача или от доставчика на цифровото съдържание или цифровата услуга.

Чл. 30. Когато поради ограничение, произтичащо от нарушение на правата на трети лица, в т.ч. нарушение на права върху интелектуална собственост, се възпрепятства или ограничава използването на стоките, съгласно индивидуалните и обективните изисквания за съответствие, потребителят има право на предвидените в чл. 33 средства за правна защита при несъответствие на стоката, с изключение на случаите, когато договорът за продажба на стоки е нищожен или унищожаем.

Чл. 31. (1) Продавачът отговаря за всяко несъответствие на стоката, което съществува в момента на доставяне на стоката и което се появи в рамките на две години, считано от този момент.

(2) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на физическите и цифровите елементи на стоката, която възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга. Разпоредбата на чл. 28, ал. 3, т. 1 не възпрепятства прилагането на ал. 1 по отношение на стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга в рамките на определен период от време, продавачът отговаря също и за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, което възникне или се появи в рамките на две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга.

(4) При стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга за срок, по-дълъг от две години, продавачът отговаря за всяка липса на съответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга, която възникне или се появи в рамките на периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъде предоставено/предоставена, съгласно договора за продажба.

Чл. 32. (1) Всяко несъответствие, което се появи до една година след доставянето на стоките, се счита, че е съществувало при доставянето им, освен ако не се докаже противното, или ако тази презумпция е несъвместима с естеството на стоките или с естеството на несъответствието.

(2) Разпоредбата на ал. 1 се прилага и за стоките, съдържащи цифрови елементи.

(3) При стоки, съдържащи цифрови елементи, и когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време, тежестта на доказване за това дали цифровото съдържание или цифровата услуга са отговаряли на изискванията за съответствие, в рамките на срока по чл. 31, ал. 3 или 4 се носи от продавача за несъответствие, което се появи в рамките на този срок.

 

Раздел III.

Средства за защита на потребителите. Право на регресен иск

Чл. 33. (1) Когато стоките не отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за монтиране или инсталиране на стоките, потребителят има право:

1. да предяви рекламация, като поиска от продавача да приведе стоката в съответствие;

2. да получи пропорционално намаляване на цената;

3. да развали договора.

(2) В случаите по ал. 1, т. 1 потребителят може да избере между ремонт или замяна на стоката, освен ако това се окаже невъзможно или би довело до непропорционално големи разходи за продавача, като се вземат предвид всички обстоятелства към конкретния случай, включително:

1. стойността, която би имала стоката, ако нямаше липса на съответствие;

2. значимостта на несъответствието, и

3. възможността да бъде предоставено другото средство за защита на потребителя без значително неудобство за потребителя.

(3) Продавачът може да откаже да приведе стоката в съответствие, ако ремонтът и замяната са невъзможни или ако биха довели до непропорционално големи разходи за него, като се вземат предвид всички обстоятелства, включително тези по ал. 2, т. 1 и 2.

(4) Потребителят има право на пропорционално намаляване на цената или да развали договора за продажба в следните случаи:

1. продавачът не е извършил ремонт или замяна на стоката съгласно чл. 34, ал. 1 и 2 или, когато е приложимо, не е извършил ремонт или замяна съгласно чл. 34, ал. 3 и ал. 4 или продавачът е отказал да приведе стоката в съответствие съгласно ал. 3;

2. появи се несъответствие въпреки предприетите от продавача действия за привеждане на стоката в съответствие; при несъответствие на стоки с дълготрайна употреба и на стоки, съдържащи цифрови елементи, продавачът има право да направи втори опит за привеждане на стоката в съответствие в рамките на срока на гаранцията по чл. 31;

3. несъответствието е толкова сериозно, че оправдава незабавно намаляване на цената или разваляне на договора за продажба, или

4. продавачът е заявил или от обстоятелствата е ясно, че продавачът няма да приведе стоката в съответствие в разумен срок или без значително неудобство за потребителя.

(5) Потребителят няма право да развали договора, ако несъответствието е незначително. Тежестта на доказване за това дали несъответствието е незначително се носи от продавача.

(6) Потребителят има право да откаже плащането на оставаща част от цената или на част от цената, докато продавачът не изпълни своите задължения за привеждане на стоката в съответствие.

 

Чл. 34. (1) Ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на разумен срок, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(2) За стоки, различни от стоките, съдържащи цифрови елементи, ремонтът или замяната на стоките се извършва безплатно в рамките на един месец, считано от уведомяването на продавача от потребителя за несъответствието и без значително неудобство за потребителя, като се вземат предвид естеството на стоките и целта, за която са били необходими на потребителя.

(3) Когато несъответствието се отстранява чрез ремонт или замяна на стоките, потребителят предоставя стоките на разположение на продавача. При замяна на стоките продавачът взема заменените стоки обратно от потребителя за своя сметка.

(4) Когато извършването на ремонт изисква демонтирането на стоките, които са били инсталирани съобразно тяхното естество и цел, преди да се появи несъответствието, или когато тези стоки трябва да бъдат заменени, задължението на продавача да ремонтира или да замени стоките включва демонтирането на стоките, които не съответстват, и инсталирането на заместващите стоки или на ремонтираните стоки, или поемане на разходите за демонтиране и инсталиране на стоките.

(5) Потребителят не дължи заплащане за обичайната употреба на заменените стоки за времето преди тяхната замяна.

Чл. 35. Намаляването на цената е пропорционално на разликата между стойността на получените от потребителя стоки и стойността, която биха имали стоките, ако нямаше липса на съответствие.

Чл. 36. (1) Потребителят упражнява правото си да развали договора чрез заявление до продавача, с което го уведомява за решението си да развали договора за продажба.

(2) Когато несъответствието се отнася само за някои от стоките, доставени съгласно договора за продажба, и е налице основание за разваляне на договора съгласно чл. 33, потребителят има право да развали договора за продажба само по отношение на тези стоки, които не съответстват, както и по отношение на всички други стоки, които е придобил заедно със стоките, които не съответстват, ако не може разумно да се очаква, че потребителят ще се съгласи да запази само стоките, които съответстват.

(3) Когато потребителят развали договора за продажба изцяло или частично само по отношение на някои от доставените съгласно договора за продажба стоки, потребителят връща тези стоки на продавача без неоправдано забавяне и не по-късно от 14 дни, считано от датата, на която потребителят е уведомил продавача за решението си да развали договора за продажба. Крайният срок се смята за спазен, ако потребителят е върнал или изпратил стоките обратно на продавача преди изтичането на 14-дневния срок. Всички разходи за връщане на стоките, в т.ч. експедиране на стоките, са за сметка на продавача.

(4) Продавачът възстановява на потребителя заплатената цена за стоките след тяхното получаване или при представяне на доказателство от потребителя за тяхното изпращане на продавача. Продавачът е длъжен да възстанови получените суми, като използва същото платежно средство, използвано от потребителя при първоначалната трансакция, освен ако потребителят е изразил изричното си съгласие за използване на друго платежно средство и при условие че това не е свързано с разходи за потребителя.

 

Чл. 37. (1) Потребителят може да упражни правата си по този раздел, както следва:

1. за стоки, различни от стоки, съдържащи цифрови елементи, в срок до две години, считано от доставянето на стоката;

2. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда еднократно предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга или в рамките на периода от време, посочен в чл. 31, ал. 1 и 2, без да се възпрепятства прилагането на чл. 28, ал. 3, т. 1;

3. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за определен период от време, независимо от това дали несъответствието се дължи на физическите или цифровите елементи на стоката, в срок до две години, считано от доставянето на стоката и от започването на непрекъснато предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга;

4. за стоки, съдържащи цифрови елементи, когато договорът за продажба предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга за период, по-дълъг от две години, и несъответствието се дължи на цифровите елементи на стоката, потребителят може да упражни правата си по този раздел в рамките на срока на действие на договора.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за извършване на ремонт или замяна на стоката.

(3) Упражняването на правото на потребителя по ал. 1 не е обвързано с други срокове за предявяване на иск, различни от тези по ал. 1.

Чл. 38. Продавачът, който отговаря за несъответствие на стоките, дължащо се на действие или бездействие, включително на пропуск да се предоставят актуализации на стоки, съдържащи цифрови елементи, от страна на лице на предходен етап от веригата от търговски сделки, има право на иск за обезщетение за претърпени вреди срещу лицето или лицата, които са причинили несъответствието.

 

Глава четвърта.

РЕКЛАМАЦИИ

Чл. 41. Потребителят има право да предяви рекламация за:

1. непредоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 16;

2. несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга съгласно чл. 17 и 18 за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие;

3. несъответствие на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, съгласно чл. 33 - 36.

Чл. 42. (1) Потребителят има право да предяви рекламация на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, независимо от това дали производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за тях.

(2) Когато производителят или търговецът е предоставил търговска гаранция на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, и привеждането на стоката в съответствие се извършва чрез замяна, продавачът е длъжен да запази на потребителя първоначалните гаранционни условия. Когато рекламацията се удовлетворява чрез ремонт на стоката, извършените ремонти се отразяват в гаранционната карта и срокът на ремонта се прибавя към гаранционния срок.

Чл. 43. (1) Рекламацията на цифрово съдържание или цифрова услуга се предявява пред търговеца или пред упълномощено от него лице. Рекламацията на стока, в т.ч. на стока, съдържаща цифрови елементи, се предявява пред продавача или пред упълномощено от него лице.

(2) Рекламацията се подава устно или писмено.

(3) При предявяване на рекламация потребителят посочва предмета на рекламацията, предпочитания от него начин за удовлетворяване на рекламацията, съответно размера на претендираната сума, и адрес за контакт.

(4) При подаване на рекламация потребителят задължително прилага и документите, на които се основава претенцията:

1. касова бележка, фактура или документ, удостоверяващ плащането;

2. протоколи, актове или други документи, установяващи несъответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга или на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи;

3. други документи, установяващи претенцията по основание и размер.

Чл. 44. (1) Рекламацията на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се предяви в рамките на:

1. две години от предоставянето на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато договорът предвижда еднократно предоставяне или поредица от отделни действия по предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга;

2. периода от време, през който цифровото съдържание или цифровата услуга трябва да бъдат предоставени съгласно сключения договор, когато договорът предвижда непрекъснато предоставяне на цифрово съдържание или цифрова услуга в рамките на определен период от време.

(2) Срокът по ал. 1 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на цифровото съдържание или цифровата услуга в съответствие.

Чл. 45. (1) Рекламацията на стоката може да се предяви до две години, считано от доставянето на стоката.

(3) Срокът по ал. 1 и 2 спира да тече през времето, необходимо за привеждане на стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, в съответствие.

(4) Ако производителят или продавачът е предоставил търговска гаранция за стоката и срокът на гаранцията е по-дълъг от сроковете за предявяване на рекламация по ал. 1 и 2, рекламацията може да се предяви до изтичането на срока на търговската гаранция при условията, посочени в нея.

 

Чл. 46. Търговците, предоставящи цифрово съдържание и цифрови услуги, и продавачите на стоки, в т.ч. на стоки, съдържащи цифрови елементи, са длъжни да приемат рекламациите на потребители, ако са предявени своевременно.

 

Чл. 47. (1) Продавачът е длъжен да поддържа регистър на предявените пред него и пред упълномощени от него лица рекламации на стоки във всяко едно от местата, посочени в ал. 3.

(2) При предявяване на рекламация лицата по ал. 1 задължително я описват в регистъра, като на потребителя се издава документ, съдържащ датата, номера, под който рекламацията е вписана в регистъра, вида на стоката и подпис на лицето, приело рекламацията.

(3) Приемането на рекламации се извършва през цялото работно време в търговския обект, където е закупена стоката, или на интернет сайта на продавача, на който е поръчана стоката, и на адреса на управление на продавача. Рекламацията може да бъде предявена и във всеки от търговските обекти на продавача на територията на страната, в които се осъществява подобна търговска дейност като тази в обекта, откъдето е закупена стоката. Правото на избор на място за предявяване на рекламацията принадлежи изцяло на потребителя.

(4) Когато продавачът удовлетвори рекламацията, той издава за това акт, който се съставя в два екземпляра, и предоставя задължително един екземпляр на потребителя.

Чл. 48. Предявяването на рекламация пред търговеца за цифровото съдържание и цифровата услуга и пред продавача за стоката, в т.ч. на стоката, съдържаща цифрови елементи, не е пречка за предявяване на иск в съда.

__________________________________________________________________________________________

Приложение № 6 към чл. 47, ал. 1, т. 8 и чл. 52, ал. 2 и 4

 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

 

Стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора:

(попълнете и изпратете настоящия формуляр единствено ако желаете да се откажете от договора)

 

- До (наименование на търговеца, адрес и адрес на електронната поща се попълват от търговеца):

- С настоящото уведомявам/уведомяваме*, че се отказвам/отказваме* от сключения от мен/нас* договор за покупка на следните стоки*/за предоставяне на следната услуга*

- Поръчано на*/получено на*

- Име на потребителя/ите

- Адрес на потребителя/ите

- Подпис на потребителя/ите (само в случай, че настоящият формуляр е на хартия)

- Дата

------------------------------------------------------

* Ненужното се зачертава.

 

 

Приложение № 7 към чл. 47, ал. 4

 

(Ново - ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.)

 

Информация относно упражняване правото на отказ от договора

 

Стандартни указания за отказ:

I. Право на отказ от договора от разстояние или извън търговския обект.

 

II. Имате право да се откажете от настоящия договор, без да посочвате причини за това, в срок 14 дни.

 

III. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) Срокът за отказ е 14 дни считано от дата (попълва се датата, съгласно видовете договор, посочени в т. 1, букви "а", "б", "в", "г" или "д" от Указанията за попълване).

За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите за Вашето решение да се откажете от договора с недвусмислено заявление (например писмо, изпратено по пощата или на електронна поща). Можете да използвате приложения стандартен формуляр за упражняване правото на отказ от договора, но това не е задължително.

За да спазите срока на отказ от договора, е достатъчно да изпратите съобщението си относно упражняването на правото на отказ преди изтичането на срока за отказ от договора.

 

IV. Действие на отказа.

Ако се откажете от настоящия договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, които сме получили от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителни разходи, свързани с избран от Вас начин на доставка, различен от най-евтиния стандартен начин на доставка, предлаган от нас), без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни считано от датата, на която ни информирате за Вашето решение за отказ от настоящия договор. Ще извършим възстановяването, като използваме същото платежно средство, използвано от Вас при първоначалната трансакция, освен ако Вие изрично не се съгласите за друг начин; във всеки случай това възстановяване няма да бъде свързано с никакви разходи за Вас. (при договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, се попълва текстът, посочен в т. 4 от Указанията за попълване).

В случаите, когато потребителят е получил стоки във връзка с договора (може да бъде добавен съответният текст съгласно т. 5, букви "а", "б" или "в" от Указанията за попълване).

При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или определено количество, или за централно отопление (добавя се текстът, посочен в т. 6 от Указанията за попълване).

 

Указания за попълване:

1. Попълнете един от следните текстове в кавички:

а) при договорите за услуга или за доставка на вода, газ или електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, за централно отопление или за цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител: "датата, на която е сключен договорът.";

б) при договор за продажба: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на стоките.";

в) при договор, съгласно който потребителят поръчва много стоки с една поръчка, които се доставят поотделно: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната стока.";

г) при договор, съгласно който се доставя стока, която се състои от множество партиди или части: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на последната партида или част.";

д) при договор за редовна доставка на стоки в продължение на определен период от време: "датата, на която Вие или трето лице, различно от превозвача и посочено от Вас, сте влезли във владение на първата стока."

2. (изм. - ДВ, бр. 20 от 2022 г., в сила от 28.05.2022 г.) Попълнете Вашето име, адрес, телефонен номер и адрес на електронна поща.

3. Ако давате възможност на потребителя по електронен път да попълни и подаде информация за своя отказ от договора на Вашия уебсайт, попълнете следното:

"Можете също така да попълните и подадете по електронен път стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление за отказ на нашия уебсайт (добавете интернет адрес). Ако използвате тази възможност, ние незабавно ще Ви изпратим на траен носител (например по електронна поща) съобщение за потвърждение на получаването на отказа."

4. При договор за продажба, в който не сте предложили да приберете стоките в случай на отказ, попълнете следното:

"Имаме право да отложим възстановяването на плащанията до получаване на стоките обратно или докато не ни представите доказателства, че сте изпратили обратно стоките, в зависимост от това, кое от двете събития е настъпило по-рано."

5. Ако потребителят е получил стоки във връзка с договора:

(а) добавете или:

- "Ние ще приберем стоките", или

- "Очакваме да ни изпратите или да върнете обратно стоките на нас или на.... (добавете името и географския адрес, когато е приложимо, на лицето, упълномощено от Вас да получи стоките) без неоправдано забавяне и във всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сте ни информирали за отказа си от настоящия договор.

Срокът се счита за спазен, ако ни изпратите обратно стоките преди изтичането на 14-дневния срок.";

(б) добавете:

- "Ние поемаме разходите по връщане на стоките.";

- "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките.";

- ако в договор от разстояние не предлагате да поемете разходите по връщането на стоките и поради своето естество стоките не могат да бъдат върнати по обичаен начин по пощата: "Вие ще трябва да поемете преките разходи по връщане на стоката ______ лв. (добавете сумата).", или, ако разходите по връщане на стоките не могат да бъдат изчислени предварително в разумни граници: "Вие трябва да поемете преките разходи по връщане на стоките. Разходите се очаква да не надвишат приблизително ______ лв. (добавете сумата).", или

- ако при договор извън търговски обект естеството на стоките не позволява те да бъдат върнати по обичаен начин по пощата и ако те са били доставени в дома на потребителя в момента на сключването на договора: "Ще приберем стоките за наша сметка.", и

(в) добавете: "Вие отговаряте единствено за намаляване стойността на стоките вследствие на изпробването им, различно от необходимото за установяване на тяхното естество, характеристики и добро функциониране."

6. При договорите за предоставяне на услуги или за доставка на вода, газ, електрическа енергия, когато те не се предлагат за продажба, опаковани в ограничен обем или в определено количество, или за централно отопление, добавете следното:

"Ако сте поискали предоставянето на услугите или доставката на вода/газ/електрическа енергия/централно отопление (ненужното се зачертава) да започне по време на срока за отказ, ще ни платите сумата, която е пропорционална на предоставеното до момента, в който сте ни уведомили, че упражнявате правото си на отказ от настоящия договор, спрямо общата сума по договора.

 

 

 

20 години

Забележка

Докато се разработват уредите от цитираната продуктова серия, Miele проведе сериозни изпитания за издръжливост, които симулираха 20 годишно използване в средно домакинство. Диапазонът на тестовете за всяко изпитание е описан по-долу. Това не представлява застраховка или гаранция за издръжливост на уредите за период от 20 г. Независимо от това, по време на разработването, някои уреди може да са сервизирани или определени ключови компоненти да са подменяни. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранция, а където е приложимо и допълнителни разпоредби за гаранция на уредите в рамките на общите условия за продажба на продукти Miele.

ПЕРАЛНИ МАШИНИ

MIELE е тествала инженерни образци на модели и основни компоненти във фазата на разработване на серията перални машини W 1 (модели с предно зареждане) с тестове за издръжливост при голямо натоварване. Целта на тези тестове, извършвани от MIELE, е да се симулира средно ниво на експлоатация за период от 20 години.
За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. За основа MIELE използва общо 5 000 цикъла на изпиране с различни програми. Това съответства на 5 цикъла на изпиране седмично и използване за 50 седмици годишно за период от 20 години. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Серията перални машини не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на серията перални машини.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват перални машини за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство (Fraunhofer Institut, Expertise LBF – No. 307049).
Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на предлаганите от нас перални машини. Независимо от тестването по време на фазата на разработване за отделни машини може понякога да се налага техническо обслужване или ремонт или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранцията и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

 

СУШИЛНИ

По време на фазата на разработка на термопомпените сушилни от серията T1, MIELE тества моделите и ключовите компоненти чрез взискателни тестове за издръжливост. Целта на тези тестове на MIELE е да се симулира средна употреба за период от 20 години.

Основата за определяне на условията за провеждане на стрес теста са средните потребителски навици, известни от тестове и проучвания. Тестовете на MIELE се основават на общо 5000 цикъла на сушене с различни програми. Това се равнява на 5 цикъла на сушене седмично в продължение на 50 седмици годишно за период от 20 години. Получените изисквания бяха прехвърлени в условията на изпитване. В допълнение към точните условия на изпитване, те също така определят броя на тестовите елементи, които трябва да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от теста.

Нашите служители отговарят за внедряването и наблюдението на тестовете на MIELE във фазата на разработка на продукта. Регистрираме и анализираме получените резултати. Серията сушилни ще бъде одобрена само след като резултатите от теста отговарят на определените критерии за надеждност за серията сушилни.
 
Тестовете, извършени от MIELE "за употреба за период от 20 години" се основават на цялостна концепция, която е приложена чрез инструкции за експлоатация, инструкции за лабораторни тестове и допълнителни фирмени стандарти. Концепцията беше оценена в теста за експлоатационен живот като завършена и в съответствие с най-съвременните технологии и беше установено, че с този подход е възможно да се тестват сушилни за 20 години със средно използване в средно домакинство (Fraunhofer Institut, Експертиза LBF- No 308005).

Това не гарантира и не гарантира издръжливостта на нашите сушилни за период от 20 години. Тестването за разработка не изключва повреди за всеки отделен случай или възможната необходимост от ремонт или подмяна на основни компоненти. Прилагат се законовите гаранционни разпоредби и - ако е приложимо - допълнителните гаранционни разпоредби в общите условия за продажба на продуктите на Miele.

 

СЪДОМИЯЛНИ МАШИНИ

Докато разработва нови модели MIELE подлага на тежки тестове за издържливост и уредите и основните компоненти от  серията съдомиялни G 5000 и G 7000. Целта на тези тестове, проведени от MIELE, е да се симулира нормална усреднена употреба за период от 20 години. За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е взета средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. За основа MIELE използва общо 5 600 цикъла на измиване с различни програми. Това съответства на 5,6 цикъла на измиване седмично и използване за 50 седмици годишно (280 цикъла) за период от 20 години. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Серията съдомиялни не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на серията перални машини.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват съдомиялни за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство (Fraunhofer Institut Expertise LBF-Bericht Nr. 308595 – ExG, април 2019 г.).


Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на предлаганите от нас съдомиялни. Независимо от тестването по време на фазата на разработване за отделни машини може понякога да се налага техническо обслужване или ремонт или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранция и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

ПЛОТОВЕ ЗА ВГРАЖДАНЕ

MIELE е тествала основни компоненти във фазата на разработване на серията аспиратори с тестове за издръжливост при голямо натоварване. Целта на тези тестове, извършвани от MIELE, е да се симулира средно ниво на експлоатация на основните функции на аспираторите за период от 20 години.
За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е взета средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. За основа MIELE използва общо 7 000 часа на експлоатация при различни настройки за скоростта. Това съответства на 7 часа на експлоатация седмично за 50 седмици годишно за период от 20 години. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Серията аспиратори не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на серията аспиратори.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват основните функции на аспиратори за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство (Fraunhofer Institut, Expertise, LBF-Nr. 308005 – ExD).

Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на нашите аспиратори. Независимо от тестването по време на фазата на разработване за отделни продукти може понякога да се налага техническо обслужване или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранцията и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

 

ФУРНИ

MIELE е тествала основни компоненти във фазата на разработване на серията фурни H 7000 с тестове за издръжливост при голямо натоварване. Целта на тези тестове, извършвани от MIELE, е да се симулира средно ниво на експлоатация на основните функции на фурните и фурните с микровълнова фурна за период от 20 години.
За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е взета средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. MIELE използва общо 2 160 часа на експлоатация за фурни и общо 3 160 часа на експлоатация за фурни с микровълнова фурна при различни работни режими. Това съответства на 108 часа на експлоатация годишно на фурна и 158 часа на експлоатация годишно на фурните с микровълнова фурна (108 ч. експлоатация на фурната и 50 ч. експлоатация на микровълновата фурна). Освен това са взети предвид 3 цикъла на пиролиза. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Серията фурни не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на основните компоненти на серията. За основни компоненти се смятат всички главни компоненти, които са необходими за правилната експлоатация на съответните основни функции на продукта.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват основните функции на продукта за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство.

Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на нашите фурни и фурни с микровълнова фурна. Независимо от тестването на основни компоненти по време на фазата на разработване за отделни машини може понякога да се налага техническо обслужване или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранцията и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

ПАРОВИ ФУРНИ

MIELE е тествала основни компоненти във фазата на разработване на серията парови фурни DG 7000, включително комбинирани продукти DGC (парова фурна с функция за печене) и DGM (парна фурна с микровълнова фурна) с тестове за издръжливост при голямо натоварване. Целта на тези тестове, извършвани от MIELE, е да се симулира средно ниво на експлоатация на основните функции на паровите фурни за период от 20 години.
За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е взета средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. MIELE използва общо 2 500 часа на експлоатация за парови фурни (DG), общо 4 700 часа на експлоатация за парови фурни с функция за печене (DGC) и експлоатация от 3 500 часа за парови фурни с микровълнова фурна (DGM), като всяка от тях се тества при различни работни режими. Това съответства на 125 часа на експлоатация годишно на парова фурна (DG), 235 часа на експлоатация на парова фурна или при печене (DGC) и 175 часа на експлоатация на парова фурна или на микровълнова фурна (DGM) годишно. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Серията парови фурни не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на основните компоненти на серията. За основни компоненти се смятат всички главни компоненти, които са необходими за правилната експлоатация на съответните основни функции на продукта.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват основните функции на продукта за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство.


Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на нашите парови фурни. Независимо от тестването на основни компоненти по време на фазата на разработване за отделни машини може понякога да се налага техническо обслужване или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранцията и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

ПРАХОСМУКАЧКИ
Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3, Blizzard CX 1, Swing H 1, Dynamic U 1

MIELE е тествала модели и основни компоненти във фазата на разработване на серията прахосмукачки с торбичка с мрежово захранване за битова употреба с тестове за издръжливост при голямо натоварване (Classic C 1, Compact C 1, Compact C 2, Complete C 2, Complete C 3 и Blizzard CX 1). Целта на тези тестове, извършвани от MIELE, е да се симулира средно ниво на експлоатация за период от 20 години.
За основа при определянето на условията на тестване за теста за издръжливост е взета средната стойност за потребителските навици, която е известна от проучвания и анкети. MIELE използва стойност от 750 часа като основа за работното време на уредите. Това съответства на 45 минути експлоатация седмично и използване за 50 седмици годишно за период от 20 години. Така получените изисквания са превърнати в условия за тестване. В допълнение към точните условия за тестване, тези също така посочват броя тестови образци, които да бъдат тествани, за да се получат статистически надеждни резултати от тестването.
Тези тестове, извършвани от MIELE при фазата на разработване, се проследяват от нашите служители. Съответните резултати се записват и оценяват от нас. Споменатата по-горе серия прахосмукачки не се пуска на пазара, докато резултатите от тестването не отговарят на конкретните критерии за надеждност на споменатата по-горе серия прахосмукачки.
Тестовете, извършвани от MIELE “при условия за употреба в период от 20 години”, са базирани на всеобхватна концепция, която се прилага чрез инструкции за работа, инструкции за лабораторно изпитване и допълващи производствени стандарти. Тази концепция е проверена в рамките на проучване за надеждност на работните функции, а резултатът показва, че тази концепция е пълноценна, съответства на най-новите технологии и с този подход е възможно да се тестват прахосмукачки с мрежово захранване за битова употреба за срок на експлоатация от 20 години на базата на средната употреба от едно средностатистическо домакинство (Fraunhofer Institut, Expertise LBF-Bericht Nr. 307530, януари 2018 г.).


Това не представлява каквото и да е уверение или гаранция за издръжливост от 20 години на посочените прахосмукачки. Независимо от тестването по време на фазата на разработване за отделни машини може понякога да се налага техническо обслужване или замяна на основни компоненти. В тези случаи се прилагат законовите разпоредби за гаранцията и – където е приложимо – допълнителни разпоредби за гаранция на продукта в рамките на общите условия за продажба на продукта на Miele.

Extended Warranty

125-седмична допълнителна удължена гаранция

Безплатна 125-седмична удължена гаранция

Безплатната 125-седмична разширена гаранция се предлага само с продуктите 125 Gala Edition. Ще намерите ваучер или листовка с информация, как да активирате разширената гаранция в опаковката на вашия продукт. Просто сканирайте QR кода и следвайте инструкциите.

Разширената гаранция започва непосредствено след 2-годишната гаранция на Miele, като я удължава с още 125 седмици. Моля, обърнете внимание, че гаранцията трябва да бъде активирана в рамките на 30 дни от покупката на уреда чрез приложението на Miele.

Приложението Miele е достъпно за мобилно устройство (за минималните изисквания, моля, вижте информацията, предоставена в магазина за приложения). Допълнителна дигитална оферта от Miele & Cie. KG. Всички интелигентни приложения са възможни със системата Miele@home. Обхватът на функциите може да варира в зависимост от модела и местонахождението.

В сила са правилата и условията на разширената гаранция. Моля, вижте по-долу пълните правила и условия.

Благодарим Ви, че активирахте Вашата безплатна 125-седмична допълнителна удължена гаранция! Допълнителната гаранция започва непосредствено след 2-годишната гаранция на Miele, като я удължава с още 125 седмици. 

Следните условия на договора се прилагат за 125-седмичната допълнителна удължена гаранция, независимо от законните права в случай на дефекти и без да ги ограничават. Отстояването на тези законни права е безплатно. 

 

1. Срок и начало на покритието 

1.1 Miele (държава и адрес на дъщерното дружество за продажби) предоставя 2-годишна гаранция от датата на закупуване на уреда. Със 125-седмичната допълнителна удължена гаранция Miele (държава на дъщерното дружество за продажби) покрива разходите за ремонт за още 125 седмици веднага след гаранционния период. Срокът на валидност е показан на лицевата страна на гаранционната полица. 

1.2 Гаранционната полица ще бъде предоставена по ел. поща. 

1.3 Ремонтът на уреда или предоставянето на резервни части не удължава срока на договора. 

 

2. Условия 

2.1 Уредът е закупен от оторизиран специализиран търговец или директно от Miele в страна от ЕС (с изключение на Република Ирландия) или Швейцария. 

2.2 В момента на закупуване на удължената гаранция местоположението на уреда е в (държава на дъщерното дружество за продажби). 

2.3 Гаранционната полица е валидна само за един конкретен уред на Miele във всеки отделен случай и не може да се прехвърля. 

2.4 Ако собствеността на уреда се промени или ако собственикът се премести на друг адрес, Miele трябва да бъде уведомено, за да остане валидна гаранционната полица. 

2.5 125-седмичната удължена гаранция се предоставя безплатно за определени модели 125 Gala Edition. Тя трябва да се активира чрез приложението на Miele в рамките на 30 дни от закупуването на уреда. 

Приложението на Miele е допълнителна цифрова услуга от Miele & Cie. KG. 

2.6 Услугите в рамките на удължената гаранция ще се предоставят само в рамките на ЕС, Обединеното кралство, Швейцария и Норвегия. 

2.7 Услугите в обхвата на удължената гаранция могат да се извършват само от Отдела за обслужване на клиенти на Miele или сервизен агент, упълномощен от Miele (държава на дъщерното дружество за продажби). Можете да се свържете с Отдела за обслужване на клиенти на Miele чрез miele.xy/service. 

2.8 При поискване от Miele трябва да се представят касовата бележка и гаранционната полица. 

2.9 Ако клиентът няма право на рекламация по удължената гаранция, разходите за извършени ремонти и други услуги (напр. проверка на уреда) ще бъдат фактурирани съгласно приложимите ставки. 

2.10 Уред с гаранционна полица е само за некомерсиална употреба. 

 

3. Покритие и обхват 

3.1 Дефектите на уреда ще бъдат отстранени безплатно в рамките на разумен период чрез ремонт или подмяна на засегнатите части. Всички пътни разходи, такси за повикване, разходи за труд и резервни части ще бъдат поети от Miele (държава на дъщерното дружество за продажби). Сменените части или уреди стават собственост на Miele (държава на дъщерното дружество за продажби). 

3.2 Ако уредът не може да бъде ремонтиран или ремонтът е невъзможен, на клиента ще бъде предоставена идентичен или еквивалентен нов уред. С резервен уред не може да се гарантира комуникация (свързаност) с други уреди и съществуващата домашна система. Като алтернатива, ако бъде поискано, може да бъде възстановена съответната текуща пазарна стойност на уреда. Ако текущата пазарна стойност на уреда бъде възстановена от Miele, гаранционната полица става невалидна. Ако уредът бъде сменен, оставащият срок на покритие, предоставен от гаранционната полица, се прехвърля към новия уред. 

3.3 Удължената гаранция не покрива никакви допълнителни искове за щети срещу Miele (държава на дъщерното дружество за продажби), освен в случаите, произтичащи от груба или умишлена небрежност от страна на агента за техническо обслужване, назначен от Miele (държава на дъщерното дружество за продажби) или отговорност в резултат на фатално нараняване, физическо нараняване или увреждане на здравето.  

3.4 Предоставянето на консумативи и аксесоари не се покрива от този договор. 

 

4. Ограничения 

Удължената гаранция не покрива разходите за ремонт, когато повредата се дължи на следното: 

4.1 Неправилен монтаж, напр. неспазване на съответните правила за безопасност и писмени инструкции за експлоатация и монтаж. 

4.2 Неправилна употреба и експлоатация, напр. използване на неподходящи почистващи препарати или химикали, както и повреди, причинени от всмукване на течности, строителен прах или тонер. 

4.3 Уред, закупен в страна от ЕС (с изключение на Република Ирландия) или Швейцария, може да не е подходящ за употреба или да подлежи на ограничения за употреба поради различни технически спецификации. 

4.4 Външни фактори като щети, причинени от транспортиране, удар и разтърсване, неблагоприятни условия на околната среда или природни явления. 

4.5 Ремонти или модификации, които не са извършени от сервизни агенти, обучени и упълномощени от Miele. 

4.6 Повреда на нестандартни аксесоари и неизползване на оригинални резервни части или аксесоари на Miele, разрешени от Miele. 

4.7 Счупени стъкла и дефектни лампи. 

4.8 Колебания в условията на електрозахранване, които надвишават толерансите, посочени от производителя. 

4.9 Неизвършване на дейности по почистване и поддръжка в съответствие с инструкциите за експлоатация. 

4.10 Свързано с употребата и естествено износване, напр. намаляваща производителност на натоварване на акумулаторите и компонентите, които според инструкциите за експлоатация трябва да се сменят редовно по време на жизнения цикъл на продукта. 

 

5. Защита на данните 

В контекста на изпълнението на клиентски услуги Miele събира и обработва лични данни. За повече информация относно обработването на Вашите лични данни, вижте нашата декларация за поверителност тук.

 

6. Право на отказ 

Имате право да се откажете от този договор в рамките на 14 дни, без да посочвате причина. Срокът за отказ изтича 14 дни след датата на сключване на договора. За да упражните правото си на отказ, трябва да ни уведомите (държава, географски адрес, телефонен номер, номер на факс и ел. поща на дъщерното дружество за продажби) за решението си да се откажете от този договор чрез недвусмислено изявление (напр. писмо, изпратено по пощата, факс или ел. поща). Можете да използвате приложения образец на формуляр за отказ, но това не е задължително. За да спазите крайния срок за отказ, е достатъчно да изпратите Вашето уведомление относно упражняването на правото Ви на отказ преди изтичането на срока за отказ. 

 

Последствия от отказа 

Ако се откажете от този договор, ние ще Ви възстановим всички плащания, получени от Вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от избора Ви на тип доставка, различен от най-евтиния тип предлагана стандартна доставка от нас), без неоправдано забавяне и при всички случаи не по-късно от 14 дни след деня, в който сме били уведомени за Вашето решение да се откажете от този договор. Ние ще извършим това възстановяване, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте уговорили друго; във всеки случай няма да дължите никакви такси в резултат на това възстановяване. 

Ако сте поискали започване на извършването на услуги по време на срока за отказ, Вие трябва да ни заплатите сума, която е пропорционална на това, което е било предоставено, преди да сте ни съобщили за отказа си от този договор, в сравнение с пълното покритие на договора. 

 

Образец на формуляр за отказ 

(Моля, попълнете и върнете този формуляр само ако искате да се откажете от договора.)  

До (държава, географски адрес, телефонен номер, номер на факс и ел. поща на дъщерното дружество за продажби): 

Аз/Ние (*) с настоящото уведомявам/е, че аз/ние (*) се отказвам/е от моя/нашия (*) договор за продажба на следните стоки (*)/за предоставяне на следната услуга (*), 

Наредено на (*)/получено на (*), 

Име на потребителя(ите), 

Адрес на потребителя(ите), 

Подпис на потребителя(ите) (само ако този формуляр е предоставен в писмен вид), 

Дата 

(*) Ненужното се зачерква           Към 01/2024 г.