Права на човека - Нашето позициониране

Our pledge to respect human rights

Miele achtet Menschenrechte

Нашето обещание да зачитаме правата на човека

Като семеен бизнес с международна дейност, осъзнаваме отговорността си към служители ни, околната среда и обществото. Ето защо се ангажираме да спазваме социалните стандарти, да държим на човешките права и да предотвратяваме нарушенията на тези права.

Вече 125 години Miele е синоним на висококачествени домакински и професионални уреди без аналог и се смята за олицетворение на надеждни и дълготрайни продукти. Нематериалните ценности на нашата компания включват уважителното и отговорно отношение както към служителите, така и към доставчиците. Зачитането на правата на човека е нещо естествено в Miele и ключов принцип на корпоративната култура.

Внедряване на SA8000 и Кодекса за поведение в продължение на много години

Miele също така изисква от своите доставчици да отговарят на високите социални критерии. Всички доставчици на Miele по целия свят трябва да се ангажират да спазват горните критерии в рамките на собствената си организация в съответствие с международно признатия социален стандарт SA8000 и също така трябва да наблюдават съответствието от страна на собствените си доставчици. В допълнение към това, принципите и изискванията, съдържащи се в Кодекса за поведение на доставчиците, са неразделна част от бизнес отношенията между Miele и неговите доставчици. Доставчиците се съгласяват с принципите, изложени в по-големи подробности, обхващащи правата на човека и служителите, опазването на околната среда, етичните бизнес практики и корпоративната почтеност, отговорните вериги за доставки и надлежната проверка като стандарт. Те също са задължени да гарантират, че тези принципи и изисквания се прилагат и към структурите на веригата за доставки нагоре по веригата.

Анализ на риска

По отношение на доставчиците Miele наблюдава и редовно адаптира своя процес на анализ на риска, който е установен от години. За тази цел преките доставчици се оценяват по отношение на техния рисков потенциал въз основа на външни рискови индекси и допълнителна информация, налична в компанията (включително конкретни презумции и опит) и се причисляват към рискови категории. Това приоритизиране формира основата за целенасочено и проактивно управление на риска и действия от страна на Miele. В зависимост от класификацията на риска на доставчика, това води до множество различни действия, вкл. годишни инспекции на място, за да се установи съответствието с изискваните критерии и минимални стандарти.

Що се отнася до процесите, анализът на риска се извършва редовно от Miele и се документира – поне веднъж годишно. Освен това има ad hoc анализ на риска, когато се изисква от оценката на риска на Miele или когато има непосредствена загриженост за нарушение на задълженията, включително от непреки доставчици. Ако, въпреки надлежните предпазни мерки, има причина да се смята, че бизнес дейностите на Miele могат да имат отрицателни последици за правата на човека, Miele може да използва своя установен процес на ескалация, за да анализира, промени и/или коригира поведението, което може да включва, като последна мярка, прекратяване на бизнес връзките.

Процедура за подаване на жалби

Miele насърчава служителите си да съобщават за предполагаеми нарушения на политиката за правата на човека чрез съществуващи канали за оплаквания или процеси за разрешаване на спорове. Те включват местното ръководство, съответните отдели по човешки ресурси и горещата линия. Нашите партньори и трети страни разполагат с различни канали на www.miele.com, чрез които да докладват за потенциални нарушения на тази декларация за политика относно човешките права, включително чрез омбудсман.

Области на отговорност

Цялостната отговорност за прилагането на тази политическа декларация се носи от шестчленния борд на директорите на Miele. Отговорността за надлежната проверка на правата на човека се носи от съответното ръководство на различните функции и отдели в Miele Group по отношение на индивидуалните задачи и отговорности. Това гарантира, че всяка област в рамките на компанията е наясно със собствените си отговорности за спазване на човешките права и ежедневното прилагане на мерки, както в собствената си бизнес област, така и във веригата на доставки. Цялостната координация и управление се поемат от централна работна група – ръководена от отдела за устойчивост и регулаторни въпроси и правни въпроси и съответствие.

Борд на директорите на Miele