Информация за критични вещества

Информация относно критични вещества

Задължение за предоставяне на информация съгласно чл. 33 от Европейския регламент 1907/2006 относно веществата от т.нар.„Списък на кандидатите по REACH“.

Дата на последната актуализация 08.07.2021

Моля, направете справка в PDF файла, за да разберете дали изделията в нашите продукти съдържат вещество от така наречения “Списък на кандидатите по REACH” > 0,1 % w/w (тегловен процент).

Спазването от страна на Miele на всички европейски регулаторни изисквания, ограничаващи веществата, гарантира, че при правилно боравене с нашите продукти и в съответствие с предназначението им, употребата или изхвърлянето им не води до опасности за околната среда или здравето.